K predaju firmy

Všeobecné

a dodacie obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ DODACIE A OBCHODNÉ PODMIENKY
spoločnosti Förch Slovensko s.r.o.,
Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina, IČO: 36 698 512

Tieto obchodné podmienky sú určené pre podnikateľské subjekty.

I.OBJEDNÁVKY

a) Písomnou formou – listom, faxom (041/500 24 55) alebo e-mailom (info@forch.sk)

b) Telefonické (041/500 24 54)

Náležitosti objednávky:

 • presné označenie zákazníka (obchodní meno)
 • IČO, DIČ
 • číslo objednávky
 • názov objednávaného tovaru vrátane katalógového čísla
 • množstvo objednávaného tovaru vrátane MJ a balenia
 • adresa príjemcu tovaru (pokiaľ je odlišná fakturačná adresa príjemcu tovaru je nutné uviesť obidve adresy), kontaktná osoba, tel., fax, mail, podpis oprávnenej osoby a pečiatka (okrem objednávky e-mailom)

d) Potvrdenie objednávky:
Dodávateľ potvrdí prijatie každej objednávky urobené písomne alebo telefonicky do 2 pracovných dní na e-mail zákazníka uvedený v objednávke, v opačnom prípade sa má za to, že dodávateľ objednávku neprijal a tá nebude realizovaná. Pokiaľ zákazník v objednávke neuvedie e-mail, na ktorý mu dodávateľ môže prijatie objednávky potvrdiť, nie je objednávka považovaná za riadnu a dodávateľ k nej nebude prihliadať a objednávku nebude realizovať. V prípade rozdielov medzi objednávkou a potvrdením objednávky sú záväzné údaje uvedené v potvrdení o prijatí objednávky. Zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom je uzavretá okamihom zaslania potvrdenia o prijatí objednávky a od toho okamihu sú ňou strany viazané. Dodávateľ si vyhradzuje právo oznámiť zákazníkovi, že jeho objednávku z dôvodu neprijateľnosti neprijíma.

II. CENY

a) Podľa cenníka platného v dobe plnenia, netto bez DPH

b) V cene nie sú započítané vedľajšie náklady ( balné, doprava, poistenie – tieto sú účtované osobitne)

c) Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny cien výrobcu/dodávateľa. O zmene ceny tovaru je dodávateľ povinný vopred informovať odberateľa.

d) Záloha na tovar: Dodávateľ je oprávnený požadovať od zákazníka uhradenie zálohy z kúpnej ceny tovaru, pokiaľ sa jedná o tovar na osobitnú objednávku. Do doby uhradenia zálohy na tovar nie je dodávateľ povinný zákazníkovi poskytnúť požadované plnenie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

a) Vopred na základe zálohovej faktúry

b) Na faktúru

 • zaplatením sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum pripísania čiastky na účet predávajúceho alebo odovzdanie dlžnej čiastky do rúk predávajúceho
 • pri omeškaní s plnením peňažného dlhu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania

c) Dobierka

d) Pri nedodržaní platobných podmienok je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s vymáhaním pohľadávky

IV. DODACIE PODMIENKY

a) Štandardná dodávka tovaru je od 48 až 72 hodín

b) Dopravné a balné:

 • ku každej dodávke účtujeme paušálny manipulačný poplatok ( balné, dopravné a manipulačné podľa hmotnosti, druhu a charakteru tovar. V prípade vyššej hmotnosti dodávky nad 30 kg, resp. pri väčších rozmeroch objednaného tovaru si vyhradzuje dodávateľ právo zvýšiť cenu dopravného a balného.
 • každá objednávka tovaru do rôzneho miesta dodania je považovaná za samostatnú dodávku
 • pri dodávkach tovaru na paletách si vyhradzuje dodávateľ právo dojednať zmluvnú cenu dopravy

Spôsob dodania:

 • prepravnou službou ( rozvoz tovaru medzi 8:00 hod. – 18:00 hod.)
 • dodávateľ si vyhradzuje právo určenia spôsobu dodávky tovaru

c) dohodnutý termín plnenia má predávajúci právo predĺžiť v prípade, že jeho dodávatelia budú v omeškaní s dodávkou tovaru podľa tejto zmluvy, počas tejto doby nie je predávajúci v omeškaní

d) vrátenie alebo výmenu tovaru (nepoužitého a nepoškodeného) je možné uskutočniť iba po predchádzajúcej dohode s dodávateľom, najdlhšie do 10 dní od prevzatia tovaru. O uskutočnení výmeny tovaru rozhoduje dodávateľ a zákazník nemá právny nárok na výmenu tovaru bez vád za iný tovar. Pri vrátení alebo výmene tovaru má predávajúci právo vyúčtovať zákazníkovi náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou požadovaného vrátenie, resp. výmeny tovaru, najmenej však 5% z ceny dodaného tovaru a skutočnej výšky dopravného a balného.

e) Predávajúci má právo na čiastočné dodávky tovaru. Kupujúci je povinný čiastočné dodávky tovaru prijať. Odmietnutie čiastočnej dodávky tovaru bude mať účinky ako v prípade keby kupujúci čiastočnú dodávku prijal.

V. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

a) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

b) Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

c) Pokiaľ je tovar pod výhradou vlastníckeho práva zabavený treťou osobou, je kupujúci povinný predávajúceho okamžite informovať a predložiť mu zápis o exekúcii.

VI. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

a) Zodpovednosť za vady dodaného tovaru a záruka na kvalitu sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Záručná doba na tovar je v dĺžke 24 mesiacov od dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. To neplatí, ak je v záručnom liste alebo na osobitnej listine uvedená záručná doba iná. Práva zo zodpovednosti za vady musí zákazník uplatniť u predávajúceho písomne v záručnej dobe, inak mu práva za zodpovednosti za vady predaného tovaru zanikajú. Pri zjavných vadách je kupujúci povinný vady tovaru reklamovať u predávajúceho bezodkladne, najneskôr do 10 dni odo dňa prevzatia tovaru. Za zjavné vady sa považujú vady spočívajúce v množstve a kvalite dodaného tovaru.

b) V prípade doručenej reklamácie v záručnej dobe je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní a to reklamovaný tovar bezplatne opraviť alebo vymeniť za nový, ak je z viny predávajúceho nepoužiteľný, neopraviteľný, alebo je jeho použiteľnosť výrazne obmedzená. Ak sa neuskutoční dodatočná oprava v primeranej dobe, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru za nový.

vyplneného reklamačného listu ozn. „Dobropis, Reklamácia, Záručná - platená oprava“ (dodá dodávateľ resp. zodpovedný obchodný zástupca po nahlásení reklamácie) podľa pokynov dodávateľa na adresu firmy FÖRCH Slovensko s.r.o.) a reklamovaného tovaru. Tovar do opravy, vrátený tovar a pod. musí byť dodaný predávajúcemu v čistom stave.

d) Reklamačné konanie je začaté okamihom, kedy bol dodávateľovi doručený riadne vyplnený reklamačný list.

e) Ak nie je dodávateľovi zo strany zákazníka doručený riadne vyplnený reklamačný list, dodávateľ písomne vyzve zákazníka, aby údaje doplnil v lehote do 7 dní. Ak po tejto výzve dodávateľ do uvedeného termínu podklady neobdrží, reklamačné konanie sa nezačne. V tomto prípade sa má za to, že vady produktu zákazníkom vytknuté neboli a doručený tovar a dokumentáciu pošle dodávateľ späť zákazníkovi.

f) Reklamáciou nemôže zákazník uplatniť vady, ktoré zavinil vlastnou dopravou, montážou, nedodržaním podmienok pre používanie tovaru, alebo pri tovare, ktorý bol zákazníkom či treťou osobou upravovaný. Pri tovare predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

g) Reklamácia vrátane odstránenia vád tovaru musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany zákazníka. Pracovník vybavujúci reklamáciu sa môže so zákazníkom dohodnúť na dlhšej dobe, ktorú vyznačí v reklamačnom liste.

h) Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Ak má uviesť vec do prevádzky iný subjekt, začne záručná doba plynúť odo dňa uvedenia veci do prevádzky, avšak za predpokladu, že zákazník objednal uvedenie tejto veci do prevádzky najneskôr do troch týždňov odo dňa prevzatia veci a riadne a včas poskytol k prevedeniu služby potrebnú súčinnosť. Ak si zákazník uvedenie do prevádzky v tejto lehote neobjedná alebo ak neposkytne potrebnú súčinnosť, začne záručná doba plynúť dňom prevzatia veci.

i) V prípade neoprávnenej reklamácie si dodávateľ vyhradzuje právo vyúčtovať zákazníkovi nevyhnutne vzniknuté náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou vrátane dopravného a balného.

j) V prípade opraveného tovaru z reklamácie sa vzťahuje ďalšia záruka len na opravený, resp. vymenený diel v dĺžke 6 mesiacov. Na ostatné diely platí pôvodná záruka. Toto neplatí pre bežný spotrebný materiál (napr. lamely, kolíky, vsuvky apod. pri vzduchovom náradí).

VII. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY, RESP.OD KÚPNEJ ZMLUVY

Zákazník je oprávnený odstúpiť od objednávky po predchádzajúcej dohode s predávajúcim, najneskôr však do doby, pokiaľ nezačne dodávateľ s poskytovaním objednaného plnenia.

VIII. VÝNIMKY ZO VŠEOBECNÝCH DODACÍCH A OBCHODNÝCH PODMIENOK

a) Dodávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť s určitými zákazníkmi, ktorých objem odberu za jeden kalendárny rok presiahne dodávateľom určenú hodnotu tzv. rámcovú kúpnu zmluvu, ktorá môže upravovať obchodné, dodacie a platobné podmienky odlišné od týchto všeobecných dodacích a obchodných podmienok

b) Pokiaľ rámcová kúpna zmluva nestanoví úpravu vzťahov medzi dodávateľom a zákazníkom inak, použijú sa ustanovenia týchto všeobecných dodacích a obchodných podmienok

IX. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

a) Zákazník je povinný sa pred objednaním tovaru zoznámiť so všeobecnými dodacími a obchodnými podmienkami predávajúceho a vystavením objednávky dáva súhlas s realizáciou dodávky tovaru v súlade s týmito podmienkami

b) Zákazník je povinný sa oboznámiť s návodmi na použitie tovaru a podmienkami skladovania a všetkými doplňujúcimi informáciami a doporučeniami dodávateľa či výrobcu

c) Zákazník je povinný používať dodaný tovar jedine na určený účel

d) V prípade, ak niektorý z výrobkov nezodpovedá skutočnosti vyobrazenia v katalógu, predávajúci objednaný tovar nevymieňa, ani neberie späť, pokiaľ je jeho funkčnosť zachovaná

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

a) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a mailovú adresu.

b) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

c) Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s prenosom osobných údajov do zahraničia (Nemecka). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

d) Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

e) Predávajúci vyhlasuje, že nebude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v písm. c) a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

f) Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

a) Kupujúci môže previesť práva z tejto zmluvy počas záručnej doby na tretiu osobu jedine s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

b) Pokiaľ zanikne, alebo stratí platnosť niektoré z ustanovení týchto VDOP, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a) Kupujúci môže previesť práva z tejto zmluvy počas záručnej doby na tretiu osobu jedine s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

b) Pokiaľ zanikne, alebo stratí platnosť niektoré z ustanovení týchto VDOP, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.

c) Všetky vzťahy vyplývajúce medzi účastníkmi z tejto zmluvy vrátane vecí touto zmluvou neupravených sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

d) Tovar nie je určený na ďalší (pultový) predaj koncovému zákazníkovi. Náš zákazník je špecifikovaný ako profesionálny a koncový spotrebiteľ tovaru. Predávajúci nezodpovedá v žiadnom prípade za situáciu, ak zákazník použije náš tovar na ďalší predaj svojím zákazníkom, kedy tovar nezodpovedá národným zákonom a vyhláškam o povinnosti pri maloobchodnom alebo veľkoobchodnom predaji tovaru.

e) Platné znenie Všeobecných dodacích a obchodných podmienok dodávateľa vrátane formulára reklamačného listu („Dobropis, Reklamácia, Záručná - platená oprava“) sú umiestené na internetových stránkach www.foerch.sk

 

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny všeobecných dodacích a obchodných podmienok.

Tieto Všeobecné dodacie a obchodné podmienky sú platné pre Slovenskú republiku.