K predaju firmy

Politika kvality

a Vyhlásenie

Ťažiskom našej politiky kvality je spokojnosť našich zákazníkov, ktorým chceme dodávať produkty a služby spĺňajúce ich požiadavky a očakávania.

Tento cieľ možno dosiahnuť len vtedy, ak sú dodržané nasledujúce zásady kvality:

  • Vysoká kvalita našich výrobkov a služieb (servis) je považovaná za náš hlavný cieľ.
  • Meradlo pre kvalitu nšich výrobkov a služieb určujú naši zákazníci.
  • Presnosť našich dodávok, ktoré musia byť zákazníkovi doručené bezpečne a riadne zabalené, sa očakáva. Potvrdené termíny treba dodržiavať.
  • Starostlivé a dôkladné spracovanie dotazov, ponúk, objednávok, vzoriek a reklamácii podľa princípu „nulovej chybovosti".
  • Povedomie všetkých zamestnancov zodpovedných za kvalitu a jej odchýlky, hlásiť prípady pokiaľ realizáciu nemôžu zabezpečiť v rámci ich kompetencii.
  • Zníženie nákladov a zvýšenie produktivity prostredníctvom konštantne vysokej úrovne kvality môže byť dosiahnuté iba vtedy, keď je všetka práca vykonaná správne od začiatku.
  • Priorita je prevencia chybovosti, oproti riešeniu problémov po odstránení príčiny.
  • Hodnotenie dodávateľov, pretože kvalita našich výrobkov je v značnej miere od nich závislá.
  • Súlad s aktuálnymi požiadavkami a očakávaniami našich zákazníkov.

Cieľom nášho snaženia je dosiahnuť "spokojnosť zákazníkov".

Prehlásenie k systému riadenia kvality (QM-System)

Pre plnenie zmluvnýchpožiadaviek zákazníkov, plánovanie, realizáciu a sledovanie všetkých činností týkajúcich sa kvality bol v našej firme zavedený systém manažérstva kvality podľa DIN EN ISO 9001:2008 a je realizovaný v celom koncerne.

Dokumentácia podľa príručky QM-System a dokumenty v nej citované, ako napríklad Postupy, Pracovné inštrukcie, je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy.

Poverený pracovník zabezpečuje, aby bol systém kvality pravidelne udržiavaný, pravidelne podávasprávy o výkonnosti systému kvality a navrhuje potrebné zlepšenia (napr. na základe vykonaného interného auditu), v spoločnosti podporuje vedomie plniť požiadavky zákazníkov. Má pre to podporu vedenia a všetkých zamestnancov vo firme.

Vďaka týmto opatreniam, môže byť politika kvality realizovaná. Je to pre všetkýchzamestnancov záväzná línia, pokyn pre povedomie kvality, zákaznícky orientované správanie a zodpovedné správanie.

Neuenstadt 1. jún 2013

Certifikát DIN EN ISO 9001:2008