K predaju firmy

Enviromentálna politika.

a základné prehlásenie.

Total Zero

Zabezpečenie súladu s požiadavkami právnych predpisov a vlastných ekologických štandardov je základom systému enviromentálneho manažérstva. Pravidelné hodnotenie ochrany životného prostredia a prispôsobenie aktuálnym trendom majú za cieľ neustále zlepšovanie úrovne ochrany životného prostredia.

Enviromentálna politika sa vzťahuje aj na naše zahraničné spoločnosti, pokiaľ sú zapojené do nášho spoločného systému riadenia kvality a životného prostredia. To znamená:

Podpora povedomia o životnom prostredí a motivácia

Povedomie a zodpovednosť za ochranu životného prostredia sú podporované prostredníctvom vzdelávania a informovanosti všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach.

Kontrola ovládania systému enviromentálneho manažérstva

Politika ochrany životného prostredia je zabezpečovaná pravidelným preskúšaním. To sa deje prostredníctvom podnikových auditov, ktorých výsledky sú dokumentované a vyhodnocované.

Podnikové procesy a produkty

Vplyvy na životné prostredie, ktoré spôsobujú miestne aktivity a pridružené spoločností sú sledované a vyhodnocované. Pre zníženie ekologickej záťaže sú prijímané vhodné opatrenia, ktoré znížia alebo odstránia emisie, znečistenie vody, odpad a iné vplyvy na životné prostredie. Cieľ je podporovaný používaním ekologicky šetrných technológií.

Zmluvní partneri a dodávatelia

Dodávatelia a zmluvní partneri sú zodpovedajúcimi informáciami podporovaní k ekologickej výrobe a hospodáreniu.

Oheň a bezpečnosť

Protipožiarny bezpečnostný plán a havarijný plán boli vytvorené a sú pravidelne aktualizované. Vykonávané sú cvičenia a koordinácia s príslušnými externými agentúrami.

Informácie pre zákazníkov

Zákazníci spoločnosti sú informovaní o všetkých environmentálnych aspektoch produktov, prípadne je im v prípade potreby poradené.

Nové produkty a procesy

Vplyv nových výrobkov, činností a postupov na životné prostredie bude v predstihu posúdený a v technicky a ekonomicky možnom rozsahu minimalizovaný.

Informovanie verejnosti

Vedenie spoločnosti sprístupní aktivity spoločnosti FÖRCH v oblasti životného prostredia záujemcom na vyžiadanie.

Záväzok manažmentu

V rámci povinnej starostlivosti definujeme v manuáli našu politiku životného prostredia, celkové ciele v oblasti životného prostredia a zásady činnosti našej spoločnosti.

Naša spoločnosť realizuje systém orientovaný na stanovené normatívne, právne a interné požiadavky a predpisy vzťahujúce sa k riadeniu ochrany životného prostredia. Dodržiava zásady a neustále zlepšuje jeho efektívnosť.

Náš integrovaný manuál obsahuje popis nami stanovených podmienok Systému enviromentálneho manažmentu a Systému manažmentu kvality. Jeho používanie zaručuje, že zmluvné podmienky sú plnené a všetky organizačné, obchodné a technické činnosti, ktoré majú vplyv na životné prostredie, sú plánované, riadené a sledované.

Prostredníctvom tohto vyhlásenia vedenie spoločnosti vyžaduje, aby všetci zamestnanci vykonávali svoju činnosť v súlade s popisom v tomto manuáli a súvisiacich prevádzkových postupoch, s cieľom zabezpečiť, aby požiadavky na životné prostredie dané predpismi a vlastnými požiadavkami zodpovedali očakávaniam spoločnosti .

Naším cieľom je neustále zlepšovať náš vzťah k životnému prostrediu. Vedenie spoločnosti hodnotením výsledkov, interných auditov a pravidelných správ o ochrane životného prostredia sleduje účinnosť systému riadenia ochrany životného prostredia.

Zabezpečujeme všetky potrebné prostriedky na plnenie našich cieľov v ochrane životného prostredia a presadzovanie politiky ochrany životného prostredia.

Vedenie ručí za dodržiavanie noriem v spoločnosti.

Zaväzujeme seba a naše zahraničné spoločnosti k neustálemu zlepšovaniu a rozvoju nášho systému riadenia ochrany životného prostredia.

 Neuenstadt a.K., 01.06.2013


Certifikát DIN EN ISO 14001:2009