Spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. je potešená Vašou návštevou na našich internetových stránkach a Vaším záujmom o náš podnik a naše produkty. Ochranu Vašich osobných údajov neberieme na ľahkú váhu a chceli by sme, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vašej privátnej sféry pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto ju zohľadňujeme pri podnikových procesoch. Osobné údaje, ktoré sú získavané pri návšteve našich webových stránok, spracovávame v súlade s právnymi predpismi na ochranu údajov v krajine, v ktorej sa nachádza pracovisko zodpovedné za spracovanie údajov. Webové stránky FÖRCH môžu obsahovať odkazy (linky) na webové stránky iných dodávateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie k ochrane údajov nevzťahuje.

Získavanie a spracovanie osobných údajov

Keď navštívite naše webové stránky, uložia naše webové servery štandardne IP adresu, ktorú Vám pridelil váš poskytovateľ internetu, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili a dátum a trvanie návštevy. Osobné údaje sa ukladajú len vtedy, keď nám ich Vy sami uvediete, napríklad v rámci registrácie, ankety, súťaže o ceny alebo za účelom uzatvorenia zmluvy.

Použitie osobných údajov a ich odovzdanie ďalším subjektom iba na presne definované účely

Spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, pre správu údajov o zákazníkoch a pre marketing iba v nevyhnutnom rozsahu a na daný účel. Osobné údaje sú postúpené štátnym inštitúciám a úradom iba v rámci platných právnych predpisov. Naši pracovníci, obchodní zástupcovia a predajcovia sú povinní zachovávať mlčanlivosť.

Možnosť voľby

Chceli by sme Vaše údaje používať na to, aby sme Vás mohli informovať o svojich produktoch a službách a prípadne zisťovať Vašu spokojnosť s nimi. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Ak by ste s tým nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme Vaše údaje mohli zablokovať. Ďalšie informácie nájdete na príslušnej webovej stránke.

Cookies

Spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. používa cookies, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a podľa toho optimalizovať štruktúru webových stránok. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom pevnom disku. To uľahčuje navigáciu a poskytuje vysokú mieru komfortu pri používaní webových stránok. Cookies nám tiež pomáhajú pri identifikácii obzvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme upravovať obsahy internetových stránok cielene podľa Vašich potrieb a vylepšovať svoju ponuku pre Vás. Cookies sa môžu používať na zistenie, či Váš počítač už komunikoval s našimi stránkami. Stačí identifikovať cookies na Vašom počítači. Ak k tomu dáte súhlas, osobné údaje sa potom môžu ukladať do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu online, aby ste nemuseli zakaždým znova zadávať používateľské meno a heslo.

Samozrejme môžete naše webové stránky navštevovať aj bez cookies. Väčšina internetových prehliadačov (browserov) akceptuje cookies automaticky. Ukladanie cookies na svojom pevnom disku môžete zabrániť tým, že v nastavení prehliadača zvolíte " neakceptovať cookies ". Informácie, ako to funguje v konkrétnom prípade, nájdete v návode alebo Pomocníkovi k svojmu internetovému prehliadaču. Na svojom počítači môžete už uložené cookies kedykoľvek vymazať. Keď cookies neakceptujete, môže to však viesť k funkčným obmedzeniam našich ponúk.

Na Vašom počítači sa ukladajú tieto cookies:

• Dočasné cookies konkrétnej relácie (Vašej konkrétnej návštevy na našich stránkach)
• Pri prihlasovaní : dočasné alebo trvalé autentizačné cookies
• Pri používaní Schránky (pre nezáväzný dopyt) : trvalé cookies pre identifikáciu
• Pri používaní Nákupného košíka : trvalé cookies pre identifikáciu

Google Analytics

Tieto webové stránky používajú Google Analytics, nástroj pre webovú analýzu od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Program Google Analytics používa tzv "cookies", textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači a umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie o Vašom používaní týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy), získané pomocou cookies, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Google tieto informácie používa pre vyhodnocovanie Vášho používania webových stránok, pre zostavovanie správ o aktivitách na webových stránkach pre prevádzkovateľa týchto stránok a pre poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu. Rovnako spoločnosť Google odovzdá takéto informácie prípadne tretím osobám, ak je to predpísané zákonom, alebo ak ide o tretie subjekty, ktoré tieto dáta spracúvajú na objednávku pre Google. Firma Google v žiadnom prípade nespoja Vašu IP adresu s inými dátami. Inštaláciu cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením svojho internetového prehliadača (browsera): upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Používaním týchto webových stránok dávate svoj súhlas na spracovanie údajov získaných o Vás spoločnosťou Google v tu opísanom rozsahu a k tu uvedenému účelu.

Bezpečnosť

Spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. vykonáva technické a organizačné opatrenia, aby Vaše nami spravované údaje ochránila pred manipuláciami, stratou, zničením a prístupom neoprávnených osôb. Svoje bezpečnostné opatrenia priebežne zdokonaľujeme v súlade s technologickým vývojom.

Právo byť informovaný

V súlade s platnými zákonmi Vám spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. na požiadanie pokiaľ možno obratom písomne oznámi, či a aké osobné údaje o Vás sú u nás uložené. Ak by sme napriek našej snahe o správnosť a aktuálnosť dát mali uložené chybné informácie, radi ich na požiadanie opravíme.

Autorské práva

Copyright 2009 FÖRCH. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, zvukové záznamy, videozáznamy a animačné súbory, ako aj ich aranžmán podliehajú autorskému právu a ostatným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Nesmú sa kopírovať, meniť a používať na iných webových stránkach, ani na komerčné účely, ani za účelom ďalšieho šírenia. Niektoré webové stránky FÖRCH obsahujú aj materiál, ktorý podlieha autorskému právu tých subjektov, ktorí nám tento materiál dali k dispozícii.

Značky

Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky uvedené na webových stránkach FÖRCH zákonom chránenej ochrannej známky spoločnosti Förch Slovensko s.r.o.

Licenčné práva

Spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. by Vám chcela poskytovať inovatívne a informáciami nabitý internetový program. Dúfame preto, že sa z kreatívnej podoby našich webových stránok radujete rovnako ako my. Prosíme Vás však o pochopenie, že spoločnosť FÖRCH musí chrániť svoje duševné vlastníctvo, vrátane patentov, ochranných známok a autorských práv, a tieto webové stránky nemôžu v žiadnom prípade poskytovať licenčné práva duševného vlastníctva firmy FÖRCH.

Ručenie

Informácie a údaje na týchto stránkach nepredstavujú žiaden prísľub alebo záruku, či už výslovné alebo nevyslovené. Obzvlášť nepredstavujú žiadny nevyslovený prísľub alebo záruku ohľadom vlastností produktu, obchodovateľnosti, vhodnosti na určité účely alebo neporušenia zákonov a patentov.


Na našich webových stránkach nájdete aj odkazy (linky) na iné stránky na internete. Chceli by sme Vás upozorniť na to, že nemáme žiadny vplyv na usporiadanie a obsah stránok, na ktoré odkazujeme. Nemôžeme preto ani ručiť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií poskytovaných na oných stránkach. Týmto sa dištancujeme od všetkých obsahov oných stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky na našich stránkach uvedené odkazy na externé stránky a ich obsahy.

Zásady spracovania osobných údajov fyzických osôb

(Pre zákazníkov, dodávateľov)

SpoločnosťFörch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO: 36 698 512,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd. sro, vl. č. 18250/L ako prevádzkovateľosobných údajov, si Vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov vrátane rozsahu práv dotknutých osôb.

 • osobný údaj – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu; v našom prípade je prevádzkovateľom osobných údajov spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. ;
 • príjemca – je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania;
 • sprostredkovateľ - je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • spracovanie osobných údajov - spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia;
 • súhlas dotknutej osoby – je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov - totožnosť a kontaktné údaje:
Förch Slovensko s. r.o.,
 Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO: 36 698 512
Adresa elektronickej pošty: info@foerch.sk
Telefón: 00421 41 500 2454

Prevádzkovateľ nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

2. Účel a rozsah spracovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – Nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR").

Spracovanie osobných údajov:
a) bez súhlasu dotknutej osoby
b) so súhlasom dotknutej osoby
 
a) Bez súhlasu dotknutej osobyBez vášho súhlasu sú spracovávané osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a pre nasledujúce účely:

 • Plnenie zo zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na žiadosť dotknutej osoby na účely realizácie zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 • Ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa na účely vymáhania dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok prevádzkovateľa, posúdenie bonity a dôveryhodnosti, kamerového systému so záznamom za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, identifikácia návštevníkov objektov prevádzkovateľa z dôvodu ochrany majetku prevádzkovateľa,
 • Plnenie právnej povinnosti vyplývajúce zo zákona na účely poskytovania súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona a vedenia účtovníctva
 • Spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby

 

b) So súhlasom dotknutej osoby
Prevádzkovateľ Vás požiada o súhlas v prípade neexistencie zmluvného vzťahu alebo iného dôvodu vyhovujúceho požiadavkám GDPR.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné a tento súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov možno odvolať písomným oznámením zaslaným elektronickou poštou na adresu info@foerch.sk alebo v poštovom styku na adresu prevádzkovateľa.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Rozsah spracovanie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva Vaše nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby
 • údaje o produktoch, ktoré ste zakúpili alebo dodali, príp. o službách, ktoré sú poskytované
 • údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.).

 4. Doba, počas ktorej budú osobné údaje uložené:

Vaše osobné údaje sú uchovávané len po dobu nevyhnutne potrebnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností, t.j. minimálne po dobu trvania zmluvy, a ďalej potom po dobu, po ktorú je prevádzkovateľ povinný /oprávnený tie ktoré údaje uchovávať podľa GDPR a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov najmä pre obranu svojich právnych nárokov. Údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva s Vaším súhlasom, sú uchovávané po dobu, po ktorú je súhlas platne udelený.

5. Zdroje, z ktorých informácie pochádzajú:

Vaše osobné údaje spracovávané prevádzkovateľom pre účely uvedené v tejto informácii pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Údaje boli Vami poskytnuté v súvislosti s uzavretím zmluvy alebo v priebehu spolupráce.
 • Údaje boli získané z verejných zdrojov, zoznamov a verejných evidencii, ako sú napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností.

6. Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje prevádzkovateľ odovzdáva iba v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • zmluvným partnerom, ktorí sú potrební pre prevádzku správcu a zabezpečenie a realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb,
 • iným subjektom v prípadoch, keď prevádzkovateľovi poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy alebo ak je to potrebné na ochranu jeho oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícii SR a pod.);

7. Vaše práva ako dotknutej osoby pri spracovaní osobných údajov:

 • Právo na prístup – dotknutú osobu môže prevádzkovateľ požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o ňom spracováva, prevádzkovateľ poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu – dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú
 • Právo na vymazanie – „právo na zabudnutie“ - dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak je daný niektorý z týchto dôvodov:
  a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  b. dotknutá osoba odvolala súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  c. dotknutá osoba vznesie námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo vznesie námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
  d. osobné údaje boli spracované nezákonne;
  e. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na prevádzkovateľa vzťahujú;
  f. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa, aby obmedzil spracovanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  a. Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  b. Spracúvanie osobných údajov je protizákonné a dotknutá osoba odmieta vymazanie týchto údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  c. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  d. Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu jeho osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 • Právo na prenosnosť údajov – dotknutá osoba má v prípadoch ustanovených GPDR právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil
 • Právo na odvolanie súhlasu - ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý bol súhlas udelený, kedykoľvek odvolať
 • Právo namietať - dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov u prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa
 • Právo sťažovať - ​​dotknutá osoba má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je:
  Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
  Tel: 02/ 32 31 3214
  E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk