I. OBJEDNÁVKY:
a) Prostredníctvom obchodného zástupcu Förch Slovensko s.r.o., e-mailom (info@foerch.sk) alebo telefonicky (041 500 24 54)

Uskutočnením objednávky (písomne alebo telefonicky) potvrdzuje zákazník, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými dodacími a obchodnými podmienkami (VDOP) v aktuálnom znení tak, ako sú ku dňu uskutočnenia objednávky uverejnené na webových stránkach dodávateľa: www.foerch.sk, a tieto VDOP úplne prijíma a súhlasí s nimi.

Náležitosti objednávky:
a) presné označenie zákazníka (obchodná firma), u spotrebiteľa meno a priezvisko
b) IČO, DIČ,
c) číslo objednávky,
d) e-mailová adresa zákazníka pre potvrdenie prijatia objednávky,
e) názov objednaného tovaru vrátane katalógového čísla,
f) množstvo objednaného tovaru vrátane MJ a balenia,
g) požadovaný termín dodania,
h) adresa príjemcu tovaru (pokiaľ je odlišná fakturačná adresa od adresy príjemcu tovaru, je nutné uviesť obidve adresy), kontaktná osoba, tel., fax, email, podpis oprávnenej osoby a pečiatka.

Potvrdenie objednávky:
Dodávateľ potvrdí prijatie každej objednávky urobenej písomne alebo telefonicky do 2 pracovných dní na e-mail zákazníka uvedený v objednávke, v opačnom prípade sa má za to, že dodávateľ objednávku neprijal a ta nebude realizovaná. Ak zákazník v objednávke neuvedie email, na ktorý mu dodávateľ môže prijatie objednávky potvrdiť, nie je objednávka považovaná za riadnu a dodávateľ k nej nebude prizerať a objednávku nebude realizovať. V prípade odlišností medzi objednávkou a potvrdením objednávky sú záväzné údaje uvedené v potvrdení o prijatí objednávky. Zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom je uzavretá okamžikom poslania potvrdenia o prijatí objednávky a od toho okamihu sú ňou strany viazané. Dodávateľ si vyhradzuje právo oznámiť zákazníkovi, že jeho objednávku z dôvodu neprijateľnosti neprijíma.

II. CENY
a) Podľa cenníka platného v dobe plnenia, netto bez DPH.
b) V cene nie sú obsiahnuté vedľajšie náklady (balné, doprava, poistenie – tieto sú účtované zvlášť).
c) Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.
d) Záloha na tovar: Dodávateľ je oprávnený požadovať po zákazníkovi uhradenie zálohy z kúpnej ceny tovaru, pokiaľ sa jedná o tovar na zvláštnu objednávku. Do doby uhradenia zálohy na tovar nie je dodávateľ povinný zákazníkovi poskytnúť požadované plnenie.

III. PLATEBNÉ PODMIENKY
a) Vopred na základe zálohovej faktúry.
b) Dobierkou.
c) Na faktúru: v prípade, že zákazník splní určité kritéria, ako pravidelný odber tovaru od dodávateľa v určitom objeme, riadne a včasné platenie vyúčtovanej ceny (riadna platobná morálka), a pod. podľa požiadaviek dodávateľa.

  • zaplatením sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum pripísanej čiastky na účet veriteľa (dodávateľa) alebo odovzdaním dlžnej čiastky v hotovosti veriteľovi (dodávateľovi),
  • pri omeškaní s plnením peňažného dlhu je dlžník povinný uhradiť veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Pri nedodržaní platobných podmienok je zákazník povinný uhradiť dodávateľovi náklady spojené s vymáhaním jeho pohľadávky.

IV. DODACIE PODMIENKY
a) Dodávka tovaru je 2 – 3 pracovné dni po e-mailovom potvrdení prijatia objednávky dodávateľom, pokiaľ sa dodávateľ so zákazníkom nedohodne inak. Pri dodávkach na paletách dodávateľ so zákazníkom dohodne vždy dlhšiu dobu pre dodanie tovaru.
b) Dopravné a balné:

  • ku každej dodávke účtuje dodávateľ zákazníkovi poplatok za balné, dopravné a prípadne dobierku vo výške 7,49 € za balík do 30 kg. V prípade vyššej hmotnosti sa bude účtovať násobok dopravného. U nadrozmerných zásielok a paletového tovaru do 500 kg je cena 54,50 € bez DPH alebo jeho násobok v závislosti na veľkosti a hmotnosti.
  • vyššie uvedené podmienky platia pri elektronickom zasielaní faktúr, v prípade zasielania faktúr prostredníctvom pošty platí výška dopravného a balného 9,49 € bez DPH za balík do 30 kg.
  • každá objednávka tovaru do rôzneho miesta dodania je považovaná za samostatnú dodávku,

Spôsob dodania

  • prepravnou službou (rozvoz tovaru medzi 8.00 hod. – 18.00 hod.),
  • dodávateľ si vyhradzuje právo určenia spôsobu dodávky. 

c) Dohodnutý termín plnenia má dodávateľ právo predĺžiť v prípade, že jeho dodávatelia budú v omeškaní s dodávkami tovaru podľa tejto zmluvy.
d) V prípade, že dodávateľ nebude schopný dodať tovar v dohodnutom termíne, informuje dodávateľ zákazníka bezodkladne po zistení skutočnosti a informuje ho o novom predpokladanom termíne dodania tovaru.
e) Vrátenie alebo výmenu tovaru (nepoužitého a nepoškodeného) je možné vykonať len po predošlej dohode s dodávateľom, najneskôr do 10 dní od prevzatia tovaru. O uskutočnení výmeny tovaru rozhoduje dodávateľ a zákazník nemá na výmenu bezchybného tovaru za iný tovar právny nárok. Pri vrátení alebo výmene tovaru má dodávateľ právo vyúčtovať zákazníkovi náklady vzniknuté v súvislosti s realizáciou požadovaného vrátenia, resp. výmeny tovaru, najmenej však 5% z ceny dodaného tovaru a skutočnej výšky dopravného a balného.
f) Dodávateľ má právo na čiastočné dodávky tovaru. Zákazník je povinný čiastočné dodávky tovaru prijať. Odmietnutie čiastočnej dodávky tovaru bude mať rovnaké účinky ako v prípade, kedy by zákazník čiastočnú dodávku prijal.

V. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
a) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka prevzatím tovaru.
b) Vlastnícke právo prechádza na zákazníka úplným zaplatením kúpnej ceny.
c) Pokiaľ je tovar pod výhradou vlastníckeho práva zabavené treťou osobou, je zákazník povinný dodávateľa okamžite informovať a predložiť mu zápis o exekúcii.

VI. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE 
a) Záruky za vady tovaru sa riadia ustanovením z. 513/1991 Z.Z. Obchodný zákonník a z. 40/1964 Z.Z., Občiansky zákonník. Záručná doba na tovar je zásadne v dĺžke 12 mesiacov odo dňa predaja, pokiaľ sa nejedná o tovar s kratšou dobou expirácie danou výrobcom, potom platí záručná doba v dĺžke vyznačenej doby expirácie na obale tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady musí zákazník uplatniť u dodávateľa v záručnej dobe, inak mu práva zo zodpovednosti za vady predaného tovaru zanikajú.
b) V záručnej dobe je dodávateľ povinný reklamovaný tovar zdarma podľa jeho voľby opraviť alebo vymeniť za nový, ak je z viny dodávateľa nepoužiteľný, neopraviteľný, alebo je jeho použiteľnosť výrazne obmedzená. Ak sa neuskutoční dodatočná oprava v lehote do 30 dní, je zákazník oprávnený požadovať výmenu tovaru chybného za bezchybný. Ak je zákazníkom spotrebiteľ podľa Občianskeho zákonníka, postupuje sa pri uplatnení práv z chybného plnenia podľa § 619 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka.
c) Reklamáciu tovaru z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou uplatňuje zákazník voči dodávateľovi doručením vyplneného reklamačného listu ozn. „Dobropis, Reklamácie, Oprava“ (dodá dodávateľ zákazníkovi po nahlásení reklamácie) podľa pokynov dodávateľa na adresu spoločnosti Förch Slovensko s. r. o.
d) Tovar do opravy, vrátený tovar a pod. musí byť v čistom stave.
e) Reklamačné konanie je zahájené okamžikom, keď bol dodávateľovi doručený riadne vyplnený reklamačný list.
f) Ak nie je dodávateľovi zákazníkom doručený riadne vyplnený reklamačný list, dodávateľ písomne vyzve zákazníka k predloženiu vyplneného reklamačného listu. Ak neobdrží dodávateľ riadne vyplnený reklamačný list do 7 dní odo dňa doručenia uvedenej písomnej výzvy zákazníkovi, dodávateľ reklamačné konanie nezačne a odošle zákazníkom odovzdaný tovar a dokumentáciu na náklady zákazníka späť zákazníkovi. V tomto prípade sa má za to, že chyby tovaru zákazníkom vytknuté neboli.
g) Chyby v množstve, miere alebo hmotnosti tovaru je zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní po prevzatí tovaru, pokiaľ sa nejedná o výrobok v neporušenom spotrebiteľskom balení, u ktorého môže reklamáciu uplatniť bezodkladne po prevzatí tovaru a zistení takejto chyby.
h) V prípade reklamácie z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave je nutné doložiť kópiu záznamu o poškodení v prepravnom liste prepravcu vrátane fotografie s poškodeným tovarom. Túto reklamáciu je nutné uplatniť obratom po prípadnom prevzatí tovaru. Tieto vady u prijatej zásielky je možné uplatniť len do 10 pracovného dňa po obdržaní zásielky.
i) Reklamáciu nemôže zákazník uplatniť vady, ktoré zavinil vlastnou dopravou, montážou, nedodržaním podmienok pre používanie tovaru alebo pri tovare, ktorý bol zákazníkom alebo treťou osobou upravovaný. U tovaru predaného za nižší cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
j) Reklamácia vrátane odstránenia vady zboží musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníkom. Pracovník vybavujúci reklamáciu sa môže so zákazníkom dohodnúť na dlhšej lehote, ktorú vyznačí v reklamačnom liste.
k) Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Ak má uviesť vec do prevádzky iný podnikateľ, začne záručná doba bežať odo dňa uvedenia veci do prevádzky, avšak za predpokladu, že zákazník objednal uvedenie tejto veci do prevádzky najneskôr do troch týždňov odo dňa prevzatia veci a riadne a včas poskytol k vykonaniu služby potrebnú súčinnosť. Ak zákazník neobjedná uvedenie do prevádzky v tejto lehote alebo neposkytne potrebnú súčinnosť, začne záručná doba bežať dňom prevzatia veci.
l) V prípade neoprávnenej reklamácie si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi účelne vzniknuté náklady súvisiace s vybavovaním takejto neoprávnenej reklamácie vrátane dopravného a balného.
m) V prípade opraveného tovaru z reklamácie sa vzťahuje ďalšia záruka len na opravený, resp. vymenený diel v dĺžke 6 mesiacov. Na ostatné diely platí pôvodná záruka.
n) Záruka sa nevzťahuje pre bežný spotrebný materiál (hlavne lamely, kolíky, vsuvky a pod. u vzduchového náradia, resp. uhlíky u el. naradia, bity, žiarovky a pod.).
o) Na tovar dodávaný ako naturálna zľava sa záručné podmienky podľa týchto VDOP nevzťahujú a dodávateľ na takýto tovar neposkytuje.

VII. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY, RESP. OD KÚPNEJ ZMLUVY
a) Zákazník je oprávnený odstúpiť od urobenej objednávky v čase, dokým mu dodávateľ písomne nepotvrdí prijatie objednávky e-mailom podľa čl. I. VDOP prijatie objednávky.
b) Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v tých prípadoch, keď mu to priznáva Občiansky zákonník podľa § 614 odsek 3 Občianskeho zákonníka a podľa z. 250/2007 Z.Z. zákona o ochrane spotrebiteľa.

VIII. VÝNIMKY ZO VŠEOBECNÝCH DODACÍCH A OBCHODNÝCH PODMIENOK
a) Dodávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť s určitými zákazníkmi, ktorých objem odberu za jeden kalendárny rok presiahne dodávateľom danú hodnotu, tzv. rámcovú kúpnu zmluvu, ktorá môže upravovať obchodné, dodacie a platobné podmienky odlišné od týchto všeobecných dodacích a obchodných podmienok.
b) Pokiaľ rámcová kúpna zmluva nestanoví úpravu vzťahu medzi dodávateľom a zákazníkom inak, použijú sa ustanovenia týchto všeobecných dodacích a obchodných podmienok.

IX. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
a) Zákazník je povinný sa pred objednaním tovaru oboznámiť so všeobecnými dodacími a obchodnými podmienkami dodávateľa a podaním objednávky dáva súhlas s realizáciou dodávky tovaru v súlade s týmito podmienkami.
b) Zákazník je povinný sa oboznámiť s návodmi na použitie tovaru a podmienkami skladovania a všetkými doplňujúcimi informáciami a odporúčaniami dodávateľa či výrobcu.
c) Zákazník je povinný používať dodaný tovar len na určený účel.

X. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nariadenie o ochrane osobných údajov a z. 18/2018 Z.Z. o ochranne osobných údajov a o zmene a doplneniu niektorých zákonov. Spoločnosť Förch Slovensko s.r.o. spracováva osobné údaje, ktoré potrebuje k plneniu zmluvných a zákonných povinností, ďalej na základe oprávneného záujmu a v určitých prípadoch na základe súhlasu zákazníka.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete http://www.foerch.sk/zasady. Ak by ste sa domnieval/a, že pri spracovávaní Vašich osobných údajov porušujeme platné právne predpisy, máte právo požiadať nás o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu, alebo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk/uoou.sk/ ).

Vo veci ochrany osobných údajov sa obracajte na tuto e-mailovú adresu: info@foerch.sk.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
a) Zákazník smie previesť práva z uzavretej zmluvy v dobe záruky na tretiu osobu len s písomným súhlasom dodávateľa.
b) Pokiaľ zanikne alebo stratí platnosť niektoré ustanovenie z týchto VDOP, všetky ostatné ustanovenia zostávajú v platnosti.
c) Všetky vzťahy vznikajúce medzi účastníkmi z uzatvorenej zmluvy vrátane vzťahov uzavretou zmluvou výslovne neupravených sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníku a Občianskeho zákonníka.
d) Predávajúci nenesie zodpovednosť za nesplnenie povinností v týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienkach, pokiaľ samotné neplnenie bude aspoň čiastočne spôsobené okolnosťami súvisiacimi s vírusovou alebo inou epidémiou, prípadne s opatreniami prijatými v súvislosti s danou epidémiou (ďalej len“ Sťažujúca okolnosť). Za sťažujúcu okolnosť sa považuje tiež navýšenie nákladov na dopravu tovaru alebo znemožnenie či sťaženie dopravy tovaru v dôsledku epidémie.
e) Platné znenie Všeobecných dodacích a obchodných podmienok vrátane formuláru reklamačného listu („Dobropis, Reklamácia, Oprava“) sú umiestnené na webových stránkach www.foerch.sk

XII. ÚDAJE O DODÁVATEĽOVI
Förch Slovensko s. r. o., Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, IČO 36 698 512, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , Oddiel: Sro, vložka číslo: 18250/L.
Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny všeobecných dodacích a obchodných podmienok.
Tieto Všeobecné dodacie a obchodné podmienky sú platné pre Slovenskú republiku.